Is é an Nerve Centre a tháirg 'Cú Chulainn - an tSraith Bheoite' ar son Roinn an Oideachais ag BBC Thuaisceart Éireann. Tá sé anois á chur ar fáil ag CCEA mar chuid de phacáiste cuimsitheach taitneamhach ina bhfuil an tsraith bheoite sin chomh maith le háiseanna breise ar leith scríofa do Ghaelscoileanna. Tugann muid 'Cú Chulainn – Beatha agus Eachtraí' ar an áis seo anois.

Tá sé chlár sa tsraith bheoite agus maireann gach clár ar feadh cúig bhomaite. Baineann gach clár le móreachtra i saol Chú Chulainn ó scéal a óige agus an fáth ar tugadh 'Cú Chulainn' air go dtí an chaismirt eipiciúil 'Táin Bó Cuailgne' ina bhfuair Cú Chulainn bás. Tig le múinteoirí gach clár aonair a thaispeáint ar chlár bán idirghníomhach agus an scéal a chur ar sos ag am ar bith is mian leo, le ceisteanna agus plé sa seomra ranga a éascú.

In éineacht leis sin, tá áiseanna spreagúla oideachasúla ann. Is féidir iad a íoslódáil le húsáid sa seomra ranga. Tá 3 aonad staidéir in 'Cú Chulainn - Beatha agus Eachtraí', a forbraíodh le tacú le gnéithe de Churaclam Thuaisceart Éireann. Baineann gach aonad staidéir úsáid as an tsraith bheoite leis an saol sa chianaimsir a fhiosrú.

Tá acmhainní éagsúla ar fáil i ngach aonad:

  • Treoir don Mhúinteoir
  • Áis Cláir Bháin
  • Leabhar Saothair Dalta

Cuirtear pleananna ceachta ar fáil sa Treoir don Mhúinteoir, treoir céim ar chéim tríd an Leabhar Saothair do Dhaltaí, chomh maith le gníomhaíochtaí TFC agus teimpléid le húsáid sa seomra ranga. Ba chóir an Treoir don Mhúinteoir a úsáid in éineacht leis na háiseanna don chlár bhán idirghníomhach atá ullmhaithe do gach aonad. Ar an dóigh sin is féidir leis na múinteoirí na príomhábhair agus na treoracha do na gníomhaíochtaí a thaispeáint. Tá bileoga oibre sa Leabhar Saothair do Dhaltaí, agus iad maisithe le léaráidí. Tá gníomhaíochtaí éagsúla, quizeanna, gluaiseanna agus go leor eile ann chomh maith.

Tá tacaíocht ar fáil i ngach aonad staidéir le seachadadh an Churaclaim ag Eochairchéim 2 agus tugtar deis do na múinteoirí na gnéithe éagsúla de na Réimsí Foghlama, Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta agus Scileanna Traschuraclaim a theagasc. Ar a bharr sin, tá deiseanna ann an áis seo a úsáid, ní hamháin le scileanna TFC a fhorbairt, ach le nasc a dhéanamh le scéim Chreidiúnaithe CCEA in Úsáid TFC fosta.